नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुलाई कोभिड-१९ खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरुलाई कोभिड-१९ खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना